Tuininfo

Een mooie groene gazon is de wens van iedere tuinbezitter, U kan ook bij mij terecht voor de aanleg of heraanleg van een sier- of speelgazon. Dit kan naar keuze van de klant, door middel van inzaaien of via aanleg van graszoden.Desgewenst kan ik grasmatten leggen door middel van graszoden. Dit is duurder dan inzaaien, maar geeft al meteen resultaat. Voor uw gazon is er een keuze tussen verschillende grassoorten. Bij het zaaien houden wij er rekening mee welk gras het best voor uw tuin geschikt is.De beste tijd om gras te zaaien is april/mei of eind augustus/september. Het zal wel even duren voor uw gazon volgroeid is. Wil U liever sneller van uw gazon genieten dan kan u graszoden (grasrollen) laten leggen. Op die manier heeft u in zeer korte tijd een onkruidvrij grasveld. Heeft U al een gazon of wilt U het door ons aangelegd grasveld laten maaien dan kan U ook daarvoor bij ons terecht.

Inzaaien gazons

Ik beschik over een zaaimachine om uw gazon in te zaaien. Deze machine  is uiterst compact en  kan ingezet worden in kleinere tuinen, tuinen met beperkte  doorgang of in tuinen met veel niveauverschillen. Ook voor het inzaaien van  grotere grasmatten kan u bij mij terecht. Voor elk soort gazon, is er een speciaal grotere grasmatten kan u bij mij terecht. Voor elk soort gazon, is er een speciaal mengsel graszaad. Ook voor schaduwtuinen. 

  Snoeiwerken                                                                                                           

Een tuin is altijd in beweging. Elke boom of plant heeft zijn eigen periode van snoeien en moet op zijn eigen manier gesnoeid worden om een goede gezondheid te blijven behouden. U kan in het snoei-overzicht over snoeien nagaan wanneer dit moet gebeuren. Zo heeft U al een idee welk tijdstip U best een snoeibeurt inplant.

Vormsnoeien

Boomverzorging – Onderhoudssnoei en of kappen.

Vormsnoeien zorgt er niet alleen voor dat uw boom een mooie vorm blijft behouden. Het zorgt er ook voor dat het zonlicht tot de kern van het loof kan doordringen indien overtollige bladeren worden verwijderd. De korte takken die geen zonlicht krijgen gaan wegkwijnen. Het vormsnoeien gebeurt in het groeiseizoen (voor augustus). De nieuwe aangroei moet de tijd krijgen uit te harden voor het winterseizoen.

Aanplantingen

Ingeval van grotere onderhoudswerken en aanplantingen kan het terrein ook door ons genivelleerd worden. Planten aanleveren doen we ook zelf maar wij werken ook samen met enkele vaste leveranciers en staan garant voor een goede kwaliteit van de geleverde planten.

Onkruid en insektenbestrijding

Onkruid wordt het best behandeld in volle groei, voor de bloei. De ideale tijd hiervoor is mei. Ook bij uw gazon blijft onkruid een probleem dat vooral in de zomer goed zichtbaar is. Het neemt de voedingsstoffen af van het gazon. Onkruidbestrijding is dan aangewezen. Daar een verkeerde dosis van de producten schade kan toebrengen aan het gazon kan U indien u wenst altijd beroep doen op ons voor een behandeling. Men kan dit opschietend onkruid het ganse jaar behandelen, één à twee weken na het maaien. Na de behandeling nooit vroeger dan na één week maaien. Het product heeft voldoende tijd nodig om in het onkruid binnen te dringen.

Onderhoudsfiche per plant/boom

Indien u na het aanleggen van uw tuin graag het tuinonderhoud zelf wil verder doen kan er een onderhoudsfiche worden opgesteld voor elke plant of boom met zijn speciale noden. Wilt U graag dat het snoeien door ons wordt gedaan, weet u ook meteen wanneer U ons hiervoor moet contacteren.

Leveren van boomschors

Wij leveren ook boomschors voor tussen uw aanplanting. Wanneer U een bodembedekker aanbrengt, kan er geen onkruid meer kiemen en is wieden overbodig. Ook voorkomt een laag schors een snelle bodemverdamping. Uw planten zullen dus langer frisgroen blijven. Tijdens de zomermaanden blijft de bodem koel wat zorgt voor een actievere groei bij uw planten. Tijdens de wintermaanden zijn de wortels beter beschermd tegen vorst en de humusvorming geeft dan weer extra voeding aan uw planten. Het ideale tijdstip voor het aanbrengen van boomschors is in de lente, als de bodem al wat is opgewarmd. Wel moet eerst alle onkruid verwijderd zijn vooraleer de schors wordt aangebracht! De ideale dikte van de laag is 8 tot 10 cm. Minder dan 8 cm geeft geen optimaal resultaat.

Hakselen

Boomverzorging – Onderhoudssnoei en of kappen.

Na de snoeiwerken zit u met snoeiafval. Wij kunnen dit voor U laten verhakselen of indien U wenst kunnen wij dit ook zelf afvoeren. U kan het hakselhout ook gebruiken in uw tuin als bodembedekker om uw perken onkruidvrij te houden en te beschermen tegen uitdroging of koude.

Omheining

Wilt U een omheining omheen uw tuin, of een schutting voor meer privacy? Heeft U een omheining nodig voor een ren voor klein- of pluimvee of andere huisdieren? Ook hiervoor kan U een beroep doen op ons.

Bomen rooien

Boomverzorging – Onderhoudssnoei en of kappen.

Het kappen van bomen mag niet zomaar. Hiervoor is een schriftelijke stedenbouwkundige vergunning verplicht. Deze moet aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.De

 wetgeving bepaalt ook dat iedereen die een aanvraag doet voor zo een vergunning, en niet vrijgesteld is van de compensatieplicht, een compensatievoorstel moet indienen (met het daarvoor bestemd formulier). De compensatieplicht zorgt er voor dat er elders minstens dezelfde oppervlakte wordt bebost. Dit kan ook door een bijdrage aan het bossenfonds van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Snoeien van bomen 

 Boomverzorging – Onderhoudssnoei en of kappen.

Om een boom in goede gezondheid te houden, moet deze op regelmatige basis gesnoeid worden. Het juist snoeien van bomen vergt veel kennis en vakmanschap. Inzicht in het effect dat snoeien heeft en het gebruik van de juiste snoeitechnieken is met name belangrijk als het gaat om het vormen van een boom of het beperken van de grootte. Verschillende soorten snoei zijn mogelijk,… opkronen, reduceren, uitdunnen, … 

Kappen van bomen

Boomverzorging – Onderhoudssnoei en of kappen.

Ook met het professioneel en veilig kappen van bomen of het verwijderen van omgewaaide of beschadigde bomen kan ik u van dienst zijn. Wij staan bij dringende gevallen dan ook 24 uur per 

dag 7 dagen per week klaar voor onze klanten. Wilt u een boom in uw tuin laten verwijderen? Neem dan contact op met Tuinwerken Hartog. Wij helpen u graag om uw boom te snoeien of te kappen mits goedkeuring van kapvergunning dat wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de gemeentelijke groenambtenaar.

Bij bomenkappen gaat het om het verwijderen van de hele boom

Boomverzorging – Onderhoudssnoei en of kappen.

Bij bomenkap wordt dit klimmend of met behulp van een hoogtewerker uitgevoerd. Meestal is het niet verstandig om de boom in één keer te laten omvallen, maar wordt de boom in gedeelten gekapt. Het takkenhout wordt ter plekke versnipperd en afgevoerd. Ook het verwijderen / wegfrezen van de stronk behoort tot de mogelijkheden. Bomenkap en boomverzorging is een vak dat scholing en ervaring vereist is. Wanneer u kiest voor bomenkap bij Tuinwerken Hartog bent u verzekerd van vakmanschap en veiligheid. Uit veiligheidsoverwegingen wordt bomenkap alleen uitgevoerd door specifiek hiervoor opgeleide mensen Bomenkap is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardig vak. Naast bomenkap kunt u bij ons ook terecht voor boomverzorging. Tuinwerken Hartog beschikt over speciaal klimgereedschap om kleine en grote bomen op deskundige wijze te rooien of te snoeien. Als u ons de boomverzorging van uw bomen toevertrouwt, dan krijgt uw boom altijd de beste zorg en aandacht. Wilt u een afspraak voor boomverzorging of het kappen van een boom? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wortels uit de grond frezen

Boomverzorging – Onderhoudssnoei en of kappen.

Na het vellen van een boom blijft er een stronk achter. Soms is dit in een grasveld of waar een nieuw perk of iets dergelijks moet komen. Laat men de stronk op natuurlijke wijze verrotten dan duurt dit jaren. Uitgraven is vaak een zeer zwaar en haast onmogelijk karwei. Wij kunnen U hierbij van dienst zijn met een stronkenfrees. De stronk wordt vermalen in de grond zonder grote graafwerken. Na het frezen kan de vermalen stronk worden afgevoerd en kan het gat gevuld worden met nieuwe aarde.

Fruitbomen rooien en snoeien

Boomverzorging – Onderhoudssnoei en of kappen.

Ook het snoeien en onderhoud van boomgaarden behoort tot onze werkzaamheden evenals het rooien van fruitbomen. Voor het rooien van hoogstammige boomgaard moet wel eerst nagegaan worden of deze gelegen is in groengebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, habitatrichtlijngebied of in landschappelijk waardevol landbouwgebied. Hier moet namelijk een vergunning worden aangevraagd indien er een wijziging gebeurt van het landschap. Voor meer informatie kan U hiervoor terecht bij de dienst milieu in de betreffende gemeente.

Wetgevingen die op het kappen van bomen van toepassing kunnen zijn. Deze onderstaande tekst is dan de wetgeving op gewestelijk of nationaal niveau.

Uitzonderingen op de compensatieplicht :

1) ontbossing voor woningbouw onder de volgende voorwaarden

– het kadastraal perceel is kleiner dan 12 are

– het perceel is gelegen in woongebied

– de aanvrager van de vergunning is een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon, nv, bvba….)

de aanvrager heeft niet eerder van deze vrijstelling genoten

2) gronden die spontaan verbost zijn na 8 oktober 1990 en de leeftijd van 22 jaar niet hebben bereikt.

3) Gronden gelegen binnen vergunde verkavelingen waarvan de vergunning is aangevraagd na 23 maart 2001, voor zover de te bebossen oppervlakte gecompenseerd werd door de verkavelaar, die hiervan een attest moet voorleggen.

gemeentelijk reglement op de kapvergunning van toepassing

gemeentelijk reglement op de kapvergunning van toepassing. Dit reglement kan van gemeente tot gemeente verschillen. Algemeen wordt gesteld dat voor alle bomen met een omtrek vanaf 30cm een gemeentelijke kapvergunning vereist is. Deze kapvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de gemeentelijke groenambtenaar.

Uiteraard zijn er nog andere wetgevingen die op het kappen van bomen van toepassing kunnen zijn. Deze wetgeving is dan op gewestelijk of nationaal niveau.

1) de natuurvergunning en de meldingsplicht in het kader van het Natuurdecreet en het Vegetatiebesluit. Meer informatie over de natuurvergunning vind je op de site natuurvergunning.milieuinfo.be.

2) in de (Europese) Habitatrichtlijn is er een “passende beoordeling” voorzien van vergunningspichtige activiteiten.

3) op de site www.mina.vlaanderen.be kan je de brochure “regelgeving bij het ontbossen” volledig downloaden (doorklikken naar publicaties). 

4) in bepaalde gevallen is het verplicht een milieueffectenrapport als verplichte bijlage bij de stedenbouwkundige of milieuvergunningsaanvraag. Hiervoor vind je meer informatie op de site www.mervlaanderen.be

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 klik hier